Seal of Biliteracy, czyli Pieczęć Dwujęzyczności

Co to jest Seal of Biliteracy (Pieczęć Dwujęzyczności)?

Seal of Biliteracy, czyli Pieczęć Dwujęzyczności jest niezwykle ważnym wyróżnieniem dla uczniów szkół średnich, ponieważ jest to pierwsza w skali krajowej nagroda przyznawana za znajomość języków obcych. Ma ona postać pieczęci umieszczonej na dyplomie ukończenia szkoły średniej. Wyróżnienie to przyznawane jest przez szkołę, dystrykt lub stan. Nagroda ta jest również istotnym dokumentem honorowanym przez przyszłych pracodawców i niektóre uczelnie wyższe.

Głównym celem programu jest zachęcanie uczniów do osiągania biegłości w dwóch lub więcej językach.

Historia Seal of Biliteracy

Seal of Biliteracy został zainicjowany w Kalifornii w roku 2008 przez Californians Together, koalicję rodziców, nauczycieli, rzeczników szkolnictwa i praw obywatelskich zaangażowanych w poprawę jakości kształcenia uczniów z językiem angielskim jako drugim. To właśnie ta organizacja opracowała program Seal of Biliteracy, który został wdrożony najpierw w Kalifornii, gdzie w 2011 r. zatwierdzono oficjalną ustawą dotyczącą Pieczęci Dwujęzyczności. W stanie Illinois Seal of Biliteracy został zatwierdzony w 2013 roku, a od kwietnia 2018 r. po raz pierwszy uczniowie mogli przystąpić do egzaminu STAMP 4S, aby otrzymać Pieczęć Dwujęzyczności z języka polskiego.

TEST STAMP 4S

(STAndards – based Measurement of Proficiency) in Reading, Writing, Listening, and Speaking

Test STAMP 4S został stworzony do przeprowadzania egzaminu Seal of Biliteracy przez firmę Avant Assessment, która istnieje na rynku amerykańskim od 2001 roku.

Przedmiotem oceny są 4 podstawowe sprawności:

  • czytania,
  • słuchania,
  • pisania,
  • mówienia.

Sprawności czytania i słuchania są automatycznie oceniane przez komputer.

Sekcje te są adaptacyjne dla komputera, to znaczy, że osoba zdająca egzamin otrzymuje pytania na różnych poziomach. Algorytm używany do określania wyników dla tej kompetencji analizuje liczbę pytań, na które prawidłowo odpowiedziano na każdym poziomie testowym.

Sprawności pisania i mówienia są oceniane przez egzaminatorów firmy Avant, którzy używają ogólnie przyjętej procedury punktacyjnej (ang. scoring rubric), odpowiedniej dla poszczególnych poziomów kompetencji językowej.

Jest to egzamin przeprowadzany na platformie komputerowej. Test STAMP 4S jest testem adaptacyjnymczyli dostosowuje się do poziomu ucznia oraz uwalnia jego kreatywność i komunikacyjność.

Zdający test otrzymują wynik, czyli poziom kompetencji w każdej sprawności językowej (czytania, słuchania, pisania i mówienia). Zatem każdy, kto przystąpił do egzaminu zdaje go, poprzez uplasowanie na odpowiednim poziomie. Egzamin ten odbywa się w 2 językach: angielskim i polskim. Uczniowie mogą zdawać egzamin w klasie III i  IV. Z chwilą zakończenia szkoły średniej nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu.

Aby otrzymać Pieczęć Dwujęzyczności w stanie IL należy uzyskać poziom średnio zaawansowany wyższy (L-6).

Jeśli dana szkoła nie oferuje egzaminu STAMP 4S z języka polskiego, należy zgłosić się do doradcy szkolnego lub administracji i poprosić o stworzenie możliwości otrzymania nagrody Seal of Biliteracy.

Więcej informacji na temat egzaminu STAMP 4S oraz przykładowy test próbny dla języka polskiego można znaleźć na stronie: www.avantassessment.com/stamp

Poziomy odniesienia i stopnia zaawansowania 

Egzamin testuje biegłość językową na trzech głównych poziomach:

  • podstawowy (ang. novice),
  • średnio zaawansowany (ang. intermediate),
  • zaawansowany (ang. advanced).

W ramach każdego głównego poziomu wyróżniamy trzy podpoziomy:

  • niski (ang. low),
  • średni (ang. mid)
  • wysoki (ang. high).

Katalog zagadnień tematycznych dla poszczególnych poziomów

Poniżej zaprezentowane zostały zagadnienia, które pomogą w jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu pisemnego i ustnego. Są to tematy dotyczące realiów codziennego, współczesnego życia, różnych sytuacji życiowych, często bliskie są one nastolatkom.

W trakcie przygotowań do części pisemnej należy zwrócić uwagę na poprawność gramatyczną, słownictwo, ortografię, stosowanie polskich liter, interpunkcję, treść, długość i kompozycję wypowiedzi pisemnej.

Egzamin nie sprawdza wiedzy specjalistycznej uczniów, ale ich umiejętność i sprawność posługiwania się językiem polskim.

Zagadnienia dla poziomu podstawowego

  • Przedstawienia się (imię i nazwisko, adres, stan rodzinny, płeć, wiek, data i miejsce urodzenia, przynależność narodowa/ państwowa, język, szkoła, wykształcenie, zawód).
  • Kalendarz/ czas.
  • Kolory/ kształty.
  • Zwierzęta/ zwierzęta domowe.
  • Szkoła/ klasa.
  • Pogoda/ pory roku.
  • Odzież.
  • Jedzenie/ napoje (lokale gastronomiczne, żywność, dania, potrawy)
  • Miejsca/ geografia (rodzaje miejsc, położenie i wielkość miejscowości, instytucje użyteczności publicznej, zabytki, atrakcje turystyczne).
  • Życie codzienne (rutyna dnia codziennego, przedmioty codziennego użytku).
  • Zakupy / sklepy.
  • Czas wolny/ zajęcia/ hobby.
  • Dom.

Zagadnienia dla poziomu średnio zaawansowanego

  • Zdrowie (ciało człowieka, opis stan zdrowia, diagnostyka, profilaktyka, wizyta u lekarza, apteka)
  • Święta i tradycje (uroczystości rodzinne, państwowe, kościelne)
  • Zawody/ profesje (zawody, zajmowane stanowiska, rynek pracy, kwalifikacje, poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna)
  • Transport/ transport miejski (rodzaje transportu: indywidualny, grupowy, zbiorowy, komunikacja miejska, komunikacja w kraju i zagranicą)
  • Podróże/ wakacje (wycieczki w kraju i zagranicą, biura podróży, wycieczki zorganizowane i indywidualne)
  • Plany na przyszłość (cele zawodowe, w jaki sposób osiągnę swoje cele, wyznawane wartości, etapy planowania kariery zawodowej)
  • Zagadnienia dotyczące życia kulturalnego, (rodzaje rozrywek: kino, muzeum, teatr, telewizja, filharmonia, opera, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie itp.)
  • Współczesne wydarzenia i problemy z dziedziny ekonomii, literatury, nauki, historii, nauk społecznych.

Plus pogłębiona tematyka z poziomu podstawowego.

Zagadnienia dla poziomu zaawansowanego

  • Sztuka (np.: wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe w kraju i zagranicą etc.)
  • Polityka (np.: ustrój państwowy, partie polityczne, tradycje narodowe, wybory, życie polityczne w społeczeństwie, instytucje polityczne etc.)
  • Religia (np.: religie świata, wartości etyczne, moralne)
  • Nauki ścisłe/ Technika/ Matematyka (np.: rozwój techniki, badania naukowe, wynalazki, patenty, komputeryzacja etc.)

Plus pogłębiona tematyka z poziomu początkującego i średnio zaawansowanego.

Wykaz publicznych uczelni wyższych przyznających punkty (ang.credits) za Seal of Biliteracy:

 

Wykaz  stron internetowych

avantassessment.com
sealofbiliteracypopolsku.com

http://ilga.gov/legislation/ilcs/documents/010500050K2-3.159.htm (link do ustawy Seal of Biliteracy w Illinois)
https://www.isbe.net/Pages/Illinois-State-Seal-of-Biliteracy.aspx (link do informacji wydzialu oświaty w Illinois)